Tabeua ana iti n totoko WHO taian katoto(fake).

E kamatoaki man te botaki n rara i India ae te Serum Institute of India, bwa a fake iti n totoko aikai. Ao e tabe ni waki ana kakae te tautaeka ni India iaon aei.

Te Covishield e karaoaki i India bwa ena kaototonga raoi te Astra Zeneca. Covishield bon ana iti n totoko WHO ae akea boona.

India: Covishield ana No1 ni iti India

E ataaki bwa ea tia ni kabonganaaki Covishield iaon Asia, South America ao Africa nte mwaiti ae raka iaon 486 te mirion. E ataaki naba ae India ea tia n bwaintangirai ana iti aikai nakon aba ake irarikina ngke e kaiangatoa ma China iaon bwaintangiran te iti n totoko. (1)

E taekinna India ae ea kaman katoka iokinibwaian ana Vaccine ngke e korakora butin Covid Delta ikekei inanon Eberi ao May. Ao ni kaungaia onaoraki bwa ana kaboi aia iti n totoko n taabo ake a tia n reke aia raitinti ni kabonakoan te iti n totoko.

Iaon Mexico ao a kuneaki taan mwakuri bwa akewe ni itinia aomata, ao manga kabonakoi iti aikai nte black market.

https://youtu.be/4qd2RmjAmJs

Mexico: e kewe ni iti te neeti

A tia ni bane itia 13% kani te aonnaba ao e kantaningaki bwa tabeman mai buakoia ana manga kainanoa te manga itinaki riki.

Ma tina aki raraoma bwa ana iti n totoko Kiribati ae te Astra Zeneca a karaoaki mai Australia.

Mauri!. Aio are kanga am tabo ni wareware n rongorongo iaon te internet n taetae ni Kiribati. Ko kona ni kawara boton ara kaongora https://newsroom.mwaneaba.com